Archif

Celf ar y Stryd

Mae Shelter Cymru, yr elusen sy’n helpu’r digartre’, yn 21 oed eleni. Dyna pam eu bod wedi comisiynu pedwar artist i greu gweithiau celf wedi eu seilio ar fyw ar y stryd…

 

Blanced o gysur

Chwarae piano i ddarn o gerddoriaeth gan Debussy a ysbrydolodd yr artist Catrin Williams i fod yn rhan o’r prosiect.

“Dros y blynyddoedd, dw i wedi cael ysbrydoliaeth a syniadau wedi i mi wrando neu chwarae darn o gerddoriaeth,” meddai’r artist sy’n wreiddiol o’r Bala ond bellach yn byw ym Mhwllheli.

“Yn ami iawn, pan dw i’n rhedeg gweithdai ac angen syniadau, dw i’n chwarae darnau o gerddoriaeth ac yna mae’r syniadau yn byrlymu, yn sicr mae yna gysylltiad cry’.

“Wedi i mi gael y cais i fod yn rhan o’r arddangosfa yma, do’n i ddim yn or-awyddus, a ddim rili eisio ei wneud o, ond wedi i mi chwarae darn o gerddoriaeth a chael syniadau, wel, ffwrdd a ni.”

Fe wnaeth Catrin Williams ganolbwyntio ar greu darn o waith gan ddefnyddio tecstilau - mae wedi creu dwy flanced ac ymhlith y defnyddiau mae llieiniau sychu llestri.

“Dw i’n fam i ddau o blant, Luned ac Elis, ac yn rhinwedd hynny dw i’n ymwybodol o bwysigrwydd y flanced ym mywydau plant. Pan oedd y ddau yma yn fach iawn, mi wnaeth Mam wau blanced yr un iddyn nhw, rhyw flanced gysur.

“Erbyn heddiw, mae blanced Luned fel mop golchi llestri gyda’r ffasiwn olwg, ond mae hi’n dal i fynd, a phan mae rhywbeth o’i le ac angen cysur, mae’r flanced yn dod i’r golwg.

“Dyma’r math o syniad dw i wedi ei ddilyn, mai dim ond blanced sydd ei angen fel cysur. A dw i wedi creu gwahanol
ddelweddau o ddigartrefedd ar y blancedi yma - un o’r delweddau ydi’r bocsys sydd yn elfen arnlwg o fyw heb do dros eich pen.

“Wrth feddwl am ryfel, mae pobol yn gorfod codi eu pac a symud a gadael eu cartrefi a gorfod mynd a’i diwylliant efo nhw, a dyma dw i wedi ceisio ei greu ar y flanced.”

Gan ddefnyddio gwahanol elfennau o decstilau, mae Catrin Williams wedi cyfuno hen syniadau a syniadau newydd yn ei gwaith hi ar ddigartrefedd.

“Dw i wedi gwneud llwyth o waith gyda llieiniau sychu llestri Cymreig a themau’r ferch Gymreig yn y gorffennol. Mae’r ddwy flanced yma yn ddatblygiad o’r gwaith yma.”

Er nad oes gan Catrin Williams brofiad o fod ar y stryd mae hi wedi dysgu trwy ddarllen erthyglau o bapurau newydd a gweld ffotograffau a chlywed hanesion.

“Mae fy mrawd yng nghyfraith, Rhys yn wr, camera ac wedi bod yn y war zones - mae o’n ymwybodol o’r tlodi a’r dioddefaint. Dw i wedi clywed ambell i hanes ac wedi gweld ffotograffau sydd yn cyfleu y tlodi.”

“Yn sicr, fe ddylen ni fod yn fwy ymwybodol o ddigartrefedd - mewn ffordd yden ni’n genhedlaeth ddi-emosiwn a hunanol iawn ac, yn amiwg, dyden ni ddim yn gwneud digon i geisio helpu.”

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon