Archif

Gwobr Artist Sefydliad Celf Josef Herman

Adroddiad byr am y project ac am gynnyrch y gweithdai plant - Gwanwyn 2011

Anrhydedd mawr oedd cael fy newis i fod yn artist preswyl i'r Josef Herman Art Foundation. Roeddwn wedi dod ar draws gwaith Josef Herman ar drip i Oriel Glynn Vivian, Abertawe, yn 1988 pan yn fyfyriwr yn y Coleg Celf yng Nghaerdydd. Mwynheais yn arw y paentiadau mawr o'r glowyr - roedd y gwaith yn cyfuno fy niddordeb mewn celf expressionist gogledd Ewrop a chelf Cymreig.

Dros gyfnod o 22 mlynedd fel artist proffesiynol rwyf wedi mwynhau darganfod mwy am waith a hanes Josef Herman - yn arbennig y cyfnod dreuliodd yn Ystradgynlais. Mae thema'r gweithwyr yn eu cymuned yn agos iawn at fy nghalon. Fel y dywedodd Tamara Krikorian am fy ngwaith - "I’w weithio mae’r tir iddi hi - i’n cartrefu, i’n bywiogi, i gynnig ffordd o fyw, i’w rhannu gan y gymdeithas. Mae delwedd rhamantus y tirlun - y ddelwedd honno sydd wedi ei chofleidio gan genhedlaethau o baentwyr - yn rhywbeth sydd tu hwnt i’w deall."

Dros Pasg 2011 roedd yn anrhydedd o'r mwyaf gweld fy ngwaith personol yn cael ei arddangos yn Oriel Tegfryn Martin Tinney rhwng gwaith Josef Herman ar un ochr a gwaith Peter Prendergast ar yr ochr arall. Cefais fy nysgu gan Peter Prendergast a rhoddodd bwyslais mawr ar y defnydd o ddarlunio o fywyd ac o'r galon - a dyna'n union yw'r elfennau sy'n apelio gymaint ataf yng ngwaith Josef Herman.

Gweithiodd y project preswyl yn arbennig o dda wrth gael y plant i astudio gwaith Josef Herman gyntaf yn Oriel Myrddin ac yna, drwy ddilyn ôl ei droed yn Ystradgynlais, gael mwynhau'r tirlun a'r gymuned fu'n ysbrydoliaeth iddo. Hoffwn ddiolch o waelod calon i bawb yn Oriel Myrddin am y croeso a'r brwdfryded a wnaeth y cyfnod a dreuliais yno yn hwyliog ac yn bleserus iawn. Roedd y cyfnod yn y Welfare yn Ystradgynlais bob amser yn ddifyr ac yn llawn hwyl - roeddwn yn dysgu rhywbeth newydd am fywyd Josef Herman bob awr wnes i dreulio yno!

Mi fwynheais y cyfnod o ddatblygu'r llyfrau braslunio a grewyd yn Oriel Myrddin yn gyntaf, yn Ystradgynlais ac yna yn yr ysgolion yn fawr iawn.

 

Braf oedd gweld plant Ysgol Glan-y-Môr, Port Talbot, yn datblygu mewn hyder ac yn datblygu eu gallu i greu gan weithio mor arbennig o galed i mi.

Difyr oedd gweld plant ifanc Ysgol Pentrepoeth, Treforys, yn ymateb mor reddfol i'r gwaith - roedd y canu yn hyfryd hefyd!

Roedd plant Parkland, Abertawe, a'u rhieni yn llawn brwdfrydedd gan greu gwaith o safon uchel iawn - roedd yn anodd dethol darnau unigol ar gyfer yr arddangosfa gan fod y gweithiau i gyd mor arbennig.

Roedd yn anodd dethol gwaith plant y ddwy ysgol o Sir Gaerfyrddin hefyd: Ysgol Llangynnwr ac Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin. Roedd plant Llangynnwr yn aeddfed iawn yn y ffordd wnaethant ymateb i'r holl broject.

Roedd yn bleser gweithio hefo plant Ysgol y Dderwen - roedd y plant yn aeddfed ac yn dalentog iawn wrth greu eu gweithiau unigol ac roedd ganddynt ddiddordeb mawr gwirioneddol yn hanes Josef Herman.

Braf oedd cael gweithio hefo plant Ysgol Pont Senni, Powys - roedd gan un o athrawon yn ysgol gysylltiad agos iawn hefo Ystradgynlais gan iddo fod yn dysgu yno - a dweud y gwir roedd yn adnabod rhan fwyaf o drigolion y dref. Cefais groeso cynnes ym Mhont Senni gan y plant a'r athrawon a llond breichiau o weithiau celf trawiadol.

 

Roedd y project yn ysbrydoledig ac yn sicr yn brofiad na wnai byth ei anghofio. Bydd y project yn ddylanwad ar fy ngwaith personol am flynyddoedd i ddod. Diolch i chi i gyd am y cyfle.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon