Archif

Datganiad a chyflwyniad

Arddangosfa Hel Wyau - Rhuthun, Llanbedrog, Caerdydd 2000 - gan Jill Piercy

O fewn y cyffyrddiadau brwsh afieithus a’r tonnau haniaethol ysig o liw ceir cip yma ac acw o wrthrychau sydd yn gosod ein traed yn ôl ar y ddaear. Cwpannau, ieir, esgidiau, wyau a doliau yn arnofio i mewn ac allan o’r llun. Pa mor gyffrous a lliwgar bynnag yw ei darluniau, y mae gwaith Catrin yn cael ei ysbrydoli gan y byd o’i chwmpas - o gwmpas ei chartref ym Mhenrhyn Llyn neu a loffwyd o’i theithiau o gwmpas Ewrop.

Ganwyd Catrin ar fferm yn y bryniau nid nepell o’r Bala a bu’n weithgar yn y gymdeithas fywiog, Gymraeg ei hiaith, sydd yn bodoli yn y fro honno. Heblaw am fywyd y fferm yr oedd hefyd yn mwynhau drama, canu, celfyddyd a chystadlu yn yr eisteddfodau lleol. Mae hi’n agos iawn at ei gwreiddiau ac yn tynnu oddi arnynt yn ei gwaith.

Y mae’r gyfres Te Cymreig o debotau, cwpannau a phlatiau lliwgar wedi eu hysbrydoli gan atgofion am bicnic yr Ysgol Sul a bara brith a the parti gyda’i pherthnasau. Y mae dresel y teulu yn bwysig oherwydd ei bod yn dal y platiau Iliwgar a’r gwrthrychau sydd yn ei chysyiltu a’i chyfeillion a’i theulu. Yn aml iawn y mae ei gwaith yn cael ei gasglu at ei gilydd i Ie arbennig ac y mae hi’n ymgorffori canu a pherfformio.

Hyd yn oed pan mae hi’n teithio y mae’r profiadau sydd yn cael eu peintio ganddi wedi’u seilio ar y mwynhad a geir o weithgareddau bob dydd megis hel wyau a chael te ym Mwdapest. Yn ogystal ag edrych yn ôl i’w phlentyndod ei hun y mae ei gwaith newydd yn portreadu ei dau blentyn chwareus hi ei hun. Datblygodd yr esgidiau sodlau uchel i efelychu ffurf y tirlun tra bo teganau a basgedi siopa yn cael eu nyddu i batrymau pensaerniaeth dinasoedd tramor.

Pa un bynnag yw’r wlad a pha beth bynnag yw’r pwnc y mae Catrin yn llenwi ei pheintiadau gyda Iliwiau toreithiog sydd yn cyffroi’r meddwl ac yn symbylu’r synhwyrau. Mae ei gwaith yn gyforiog o hapusrwydd, o orfoledd bywyd a’r ymwybyddiaeth gref o fod gartref yng Nghymru.

Hawlfraint © Catrin Williams
Cynllun - Almon